SPANSK

SPANSK SPRÅKRESA

KURSPLAN

 

 SPRÅKRESOR 

FRITIDSAKTIVITETER

KAMPANJ  PRISER 
FÖR 15 ÅRINGAR

SPANSK SPRÅKRESA KURSPLAN

FÖRSÄKRING

INTRESSEANMÄLAN

BOENDE INFORMATION


TILL STARTSIDAN

maria@spansksprakresa.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSPLAN:

Mål

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt tempo i enkla instruktioner och beskrivningar inom för eleven välbekanta områden 
kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen
 
kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra
kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar
kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något
känna till något om vardagslivet i något land där språket används
kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser går till
kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på
egen hand.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven tillgodogör sig det mest väsentliga i tydligt tal som upprepas om det behövs.
Eleven medverkar och gör sig förstådd i enkla samtal i vardagliga situationer och ber vid behov
om upprepning, förklaring och hjälp att förstå.
Eleven beskriver muntligt på ett enkelt, begripligt och konkret sätt sig själv och andra vad gäller
intressen och levnadsförhållanden, men kan ta tid på sig för att hitta ord och uttryck.
Eleven finner väsentlig information i enkla vardagliga texter.
Eleven tillgodogör sig vid noggrann läsning det viktigaste i korta, enkla texter om för eleven
kända ämnen.
Eleven skriver korta, enkla, begripliga meddelanden av olika slag.
Eleven ger exempel på företeelser som hör till vardagslivet inom något område där språket talas.
Eleven berättar på ett enkelt sätt om någon del av sitt arbete med inlärning av t.ex. ord och fraser.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven tillgodogör sig huvudinnehållet i enkelt tal, även i något snabbare tempo, om för eleven kända förhållanden.
Eleven gör sig förstådd muntligt i konkreta vardagssituationer samt använder artighetsfraser och
idiomatiska uttryck för att hälsa, ta avsked, be om upprepningar eller förklaringar och presentera något.
Eleven tillgodogör sig huvudinnehållet i enkla skriftliga meddelanden av olika slag.
Eleven skriver enkelt och begripligt om sig själv eller någon annan och utbyter skriftligt
information om egna intressen.

Kursplan, moderna språk, steg 1 – franska/italienska/tyska/spanska

Kursplan - steg 1

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven tillgodogör sig huvudinnehållet i enkla samtal, även i något snabbare tempo, om för eleven kända förhållanden.
Eleven använder några strategier för att uttrycka sig i olika vardagssituationer.
Eleven tillgodogör sig huvudinnehållet i enkla brev.
Eleven utbyter skriftligt information om egna och andras intressen och uttrycker sig därvid klart
och tydligt.

Lärare i spanska: Maria Mendoza Holewa  

Mobil  +46708104688